ВСИЧКИ ПРОМОЦИИ ПО КАТЕГОРИИ
ТОП ПРОМОЦИИ

Общи условия

Последна промяна: 10.04.2020 година

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://supersdelka.com („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „НВК БИЗНЕС ГРУП“ ООД и е достъпен в цял свят. 

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: SUPPORT@SUPERSDELKA.COM

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

II.ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „НВК БИЗНЕС ГРУП“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206084174, със седалище и адрес на управление в: гр. Русе, ул „Николаевска“ №12, ет.5, офис 18, електронна поща: support@supersdelka.com и интернет страница: https://supersdelka.com, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата и регистриране на потребителски профил от Ползвателите на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2 Тези общи условия се прилагат еднакво както за регистрирани, така и за нерегистрирани Ползватели и влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта или регистрира потребителски профил. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта или закриването на регистрирания потребителски профил. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите общи условия и съгласно предназначението му.

 

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „НВК БИЗНЕС ГРУП“ ООД

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://supersdelka.com;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт достъпна на уеб сайта;

– лицето създало потребителски профил на уеб сайта  на Доставчика;

– лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги.

3.2 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификация на Доставчика;

– Предмет на Общите условия;

– Характеристика на уеб сайта;

– Регистрация;

– Условия за добавяне и публикуване на промоции/оферти;

– Права, задължения и отговорност на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Абонамент за бюлетин; 

– Права на интекетуална собственост. Ограничения при ползване;

– Заключителни разпоредби.

 

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

4.1. Наименование на Доставчика: „НВК БИЗНЕС ГРУП“ ООД

4.2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул „Николаевска“ №12, ет.5, офис 18.

4.3. Данни за кореспонденция: гр. Русе, ул „Николаевска“ №12, ет.5, офис 18, електронна поща: support@supersdelka.com.

4.4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър: 

„НВК БИЗНЕС ГРУП“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206084174

 

V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://supersdelka.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги. 

5.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.                   

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

6.1 Уеб сайтът представляващ платформа е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги във връзка с разглеждане, търсене, публикуване на различни промоции/оферти, които промоции/оферти се предоставят от трети лица. В случай че Ползвателите изберат някоя от публикуваните на уеб сайта промоция/оферта, то Ползвателят ще бъде пренасочен към уеб сайта на третото лице, което предоставя услугата/стоката обект на промоцията/офертата. Уеб сайтът предоставя и възможност да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да използва някои от предлаганите на уеб сайта услуги, а също така и в случай, че Позлвателят желае да регистрира потребителски профил на уеб сайта или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес да бъде изпращана актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги.

6.2 Доставчикът предоставя на Ползвателите на уеб сайта, а те използват предоставените услуги такива, каквито са и са обявени съгласно параметрите, указани в уеб сайта.

6.3 Услугите, които могат да се използват от Ползвателите са следните:

 • Ползвателите имат право да регистрират/създават потребителски профил;
 • Ползвателите имат право да разглеждат съдържанието на уеб сайта и публикуваните в него промоции/оферти; 
 • Ползвателите имат право да публикуват промоции/оферти;
 • Ползвателите имат право да публикуват коментари;
 • Ползвателите имат право да осъществяват контакт с третото лице, което предоставя избраната промоция/оферта;
 • Ползвателите имат право да се абонират за получаване на бюлетин.

6.4 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

6.5 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;

– Всички промоции/оферти, които се предлагат на Ползвателите чрез уеб сайта;

– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;

– Информация за всички обявени на уеб сайта магазини.

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

7.2Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима с цел Ползватели-трети лица (трети лица, които публикуват промоции/оферти) да могат да публикуват промоции/оферти в платформата. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутона „Регистрация“ и да попълни регистрационен формуляр.

7.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистрация“. 

7.4 След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистационния формуляр адрес на електронната поща, с цел верификация на адреса на електронната поща за профила. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща/потребителско име и парола. 

7.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил. 

7.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

7.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова  преценка, или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОМОЦИИ/ОФЕРТИ

8.1 Промоции/оферти могат да бъдат публикувани на уеб сайта като Ползвателят избере бутона „Изпрати оферта“ намиращ се в основното меню, след което попълни последователно следната информация, а именно: име, адрес на електронна поща, URL адрес на офертата, както и допълнителна информация, която Ползвателят желае да предостави в полето „Напишете съобщение“. След въвеждане на посочената информация, Ползвателят следва да натисне бутона „Send“.

8.2. Промоции/оферти могат да бъдат публикувани на уеб сайта и през профила на вече регистриран Ползвател (частно лице илии фирма).

 

IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

9.1 Ползвателят се задължава да използва услугите посочени в уеб сайта законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

9.2 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

9.3 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време. 

9.4 Ползвателят има право да публикува промоции/оферти;

9.5 Ползвателят се задължава да публикува точни и верни промоции/оферти.

9.6 Ползвателят няма право да публикува промоции/оферти с подвеждащо съдържание.

9.7 Ползвателят се задължава своевременно да актуализира информацията относно публикуваните от него промоции/оферти.

9.8 Ползвателят се задължава да премахне публикуваната промоция/оферта, в случай че предлаганата промоция/оферта не се предлага повече.

9.9 Ползвателят има право да публикува коментари относно използвани промоции/оферти.

9.10 Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на интелектулната собственост на Доставчика или трети лица.

9.11 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

9.12 Ползвателят няма право да публикува, използва, показва или прави достъпни по какъвто и да е било друг начин каквито и да е неразрешени материали, които са извън обхвата на предоставените от Доставчика услуги.

9.13 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

9.14 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

9.15 Ползвателят няма право да нарушава нормалната работа на другите Ползватели на услугите.

9.16 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни. 

9.17 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

9.18 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта. 

9.19 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

9.20 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

9.21 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

9.22 Ползвателят няма право да събира и използва неправомерно лични данни или друга информация за други Ползватели.

9.23 Ползвателят няма право да обижда или безпокои по друг начин друг Ползвател.

9.24 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

9.25 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

9.26 Ползвателят няма право да нарушава  поверителността на други Ползватели на този уеб сайт чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други Ползватели освен ако тези действия са съвместими с действощото законодателство.

9.27 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за публикуваното от него съдържание на уеб сайта, а също така и за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

9.28 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

10.1 Доставчикът има право да изтрие публикувана промоция/оферта, която не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

10.2 Доставчикът има право да изиска от Ползвателя редактиране на промоция/оферта или част от промоция/оферта, в случай че не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

10.3 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател (публикуване на неверни промоции/оферти и др. подобни).

10.4 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

 • при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
 • по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
 • в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.

10.5 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил и/или да изтрие публикувани от него промоции/оферти или друго съдържание, без да уведоми съответния ползвател в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно: 

 • Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика и други Ползватели на уеб сайта;
 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

10.6 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.

10.7 Доставчикът има право по своя преценка и без да е задължен да уведоми Ползвателите да размества публикуваните на уеб сайта промоции/оферти, без да носи отговорност за това.

10.8 Доставчикът има право да забрани и/или откаже публикуването на промоции/оферти от определени адреси на електронна поща, IP адреси, от които е установено, че са били извършвани системни нарушения на правилата създадени от Доставчика за публикуване на промоции/оферти. 

10.9 Доставчикът има право по всяко време да въвежда нови услуги в уеб сайта и да прави промени в уеб сайта, да премахва услуги от уеб сайта, по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 

XI.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

11.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

13.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

13.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до услугите на уеб сайта и до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

13.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство  на Ползвателя.

13.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за точността или истинността на публикуваното съдържание на промоциите/офертите и не гарантира самоличността на Ползвателите. Доставчикът  не гарантира, че Ползвателите са пълнолетни и дееспособни лица и не поема отговорност за извършени от тях действия или за нарушаване от тяхна страна права на трети лица. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

13.5 Доставчикът не носи отговорност  за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

13.6 Доставчикът не гарантира, че услугите, съдържанието и промоциите/офертите на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или съдържанието на публикувани промоции/оферти, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва  уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия, затова се носи от Ползвателя.

 

XIV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

14.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

 

XV. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

15.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който и-мейл адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

 

XVI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

16.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на снимки, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на промоциите/офертите, е изключителна собственост на Доставчика. Снимките, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на промоциите/офертите са изключителна собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните договори. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството. 

16.2 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

16.3 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

16.4 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

16.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

16.6 Ползвателите носят цялата отговорност във връзка с правото на интелектуална собственост  относно съдържанието публикувано от Ползвателя на уеб сайта.

16.7 Ползвателят се задължава да притежава правото на интелектуална собственост върху публикуваното от него съдържание (текст, снимка и др.) или да има разрешение за публикуването на съдържанието.

16.8 Ползвателят се задължава да не публикува съдържание, което нарушава права на интелектуална собственост на трети лица.

16.9 Доставчикът не се задължава да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална собственост върху публикувано от Ползвателя съдържание в уеб сайта.

16.10 Доставчикът има право да премахва съдържание публикувано от Ползвател,  за което има основание да смята или съществуват съмнения, че това съдържание нарушава  права на интелектуалната собственост на трети лица.

16.11 Извличането на информация от ресурси от  базата данни намиращи се на  уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

16.12 В случай, че възникне претенция за авторско право, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика, да конкретизира обекта на авторско право и да представи документи за собствеността му.

 16.13 Ползвател, който публикува коментари относно закупени стоки или ползвани услуги, които са обект на промоции/оферти и оценява закупени стоки и ползвани услуги в рамките на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и разпространение в Интернет на тези коментари и оценки от Ползвателя на територията на целия свят.

 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. 

17.2 Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателя се предоставят на български език.

17.3 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

17.4 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

17.5 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

17.6 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

17.7 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  support@supersdelka.com.

Login/Register access is temporary disabled